Algemene voorwaarden

 • Deel van de overeenkomst

  Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen SAPIM NV met maatschappelijke zetel te Mechanicalaan 6-8, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0452.272.891 en haar ondernemingen zoals Sapim USA Ltd gevestigd te 3471 N Union Drive Olney, IL 62450 (USA), Sapim Taiwan gevestigd te 63-1, Youshi Road, Dajia, Taichung City 43 769, Taiwan ROC (Taiwan), of Sapim Asia gevestigd te 691-3, Fuya Road, Xitun District, Taichung City, 40762 Taiwan ROC (Taiwan), hierna “SAPIM” genoemd en haar klanten. Zij zijn van toepassing behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijking van SAPIM en met uitsluiting van enige algemene voorwaarden van de klant. Door het aangaan van een overeenkomst met SAPIM verklaart de klant kennis te hebben van de algemene voorwaarden van SAPIM en ermee in te stemmen. Indien in enig ander document tussen SAPIM en de klant bijzondere voorwaarden werden overeengekomen zijn deze ter aanvulling van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden zal prevaleren boven vertalingen ervan. Het feit dat SAPIM op een gegeven ogenblik geen beroep doet op om het even welke algemene verkoopsvoorwaarde, betekent niet dat SAPIM afstand doet van het recht om zich er later op te beroepen. Elke wijziging, bijvoegsel of afwijking aan deze voorwaarden zal verplicht het voorwerp uitmaken van een geschreven overeenkomst.

 • Offertes en bestellingen

  Alle voorstellen, brochures, catalogi, inlichtingen en technische fiches zijn van louter informatieve aard en binden SAPIM geenszins. Beschrijvingen, tekeningen, afbeeldingen, kleuren, maten en specificaties van goederen zijn slechts bij benadering. Afwijkingen die niet significant verschillend zijn van technische of esthetische specificaties kan de klant nooit tegen SAPIM gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Alle offertes worden vrijblijvend en zonder verbintenis gedaan. Bestellingen zijn slechts definitief en verbindend na schriftelijke bevestiging door SAPIM. De levering van een bestelling zal gebeuren conform de schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging moet door de klant worden nagekeken en elke onjuistheid moet onmiddellijk en ook schriftelijk aan SAPIM gemeld worden. De verantwoordelijkheid berust hiervoor volledig bij de klant.

  Iedere wijziging aan een bestelling door de klant kan door SAPIM worden aanvaard mits de mogelijkheid tot wijziging van de voorwaarden. Een weigering tot wijziging van de bestelling door SAPIM doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke bestelling.

  De prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De huidige leveringsvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Incoterm Ex Works, conform de versie van de Incoterms die op datum van de orderbevestiging laatst gepubliceerde werd door de Internationale Kamer van Koophandel. Verzendingen gebeuren integraal op risico en kosten van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

  SAPIM behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen als een serieproductie beëindigd wordt of indien vanaf het ogenblik van de prijsopgave: i) de grondstofprijzen zijn veranderd, ii) het daadwerkelijke volume lager is dan het geplande volume of iii) er significante veranderingen in economische omstandigheden plaatsvinden.

 • Uitvoering prestaties

  De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds indicatief. De klant kan bij overschrijding ervan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch overgaan tot verbreking van de overeenkomst of de ontbinding ervan vorderen. De bestellingen worden door SAPIM geleverd volgens de mogelijkheden en volgens de rangorde der bestellingen.

  De door SAPIM geleverde goederen en/of diensten worden onweerlegbaar geacht te zijn aanvaard hetzij door ondertekening van een bestelbon, hetzij door gebruik of voortverkoop van een deel of het geheel van de geleverde goederen, hetzij door gehele of gedeeltelijke betaling van de factuur die betrekking heeft op de geleverde goederen en/of diensten.

 • Betaling

  SAPIM kan op elk ogenblik een volledige voorafbetaling of betaling van een voorschot vragen aan de klant zonder dat zij hiervoor een welbepaalde reden moet opgeven. Het niet betalen van dit gevraagde voorschot ontslaat SAPIM van al haar verplichtingen en dit voor alle bestellingen van de klant.

  De geleverde goederen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van SAPIM. Alle facturen zijn door de klant netto betaalbaar binnen het aantal kalenderdagen zoals thans op de bestelorder of de factuur vermeld staat. De klant dient bij betalingen steeds te verwijzen naar de offerte en de factuur voor de transport- en betalingscondities. Extra goederen en/of diensten worden apart aangerekend.

  Door SAPIM ontvangen betalingen worden eerst aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur. De niet-betaling door de klant uiterlijk op de vervaldag van een factuur brengt vanaf de dag volgend op de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest op van 1% per kalendermaand op het factuurbedrag, totdat SAPIM volledige betaling ontvangen heeft, onverminderd het recht van SAPIM om het factuurbedrag te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 30 EUR (dertig euro) en terugbetaling van de buitengerechtelijke en gerechtelijke inningskosten te vorderen.
  De niet-betaling door de klant uiterlijk op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen of facturen waarvoor een betalingstermijn werd verleend, van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging onmiddellijk opeisbaar. Indien kortingen, voordelen allerhande of in natura worden toegestaan op basis van een welbepaalde bestelling, dient deze volledige bestelling betaald te worden na facturatie. Slechts indien deze volledige bestelling betaald werd kunnen de kortingen, voordelen allerhande of in natura verworven worden, zo niet gaan zij definitief verloren en kan de klant hierop geen enkele aanspraak maken. Een pro rata toekenning van een voordeel of korting is niet mogelijk. In geval van wanbetaling vervallen alle toegestane kortingen.

  Iedere bemiddelaar is verantwoordelijk voor de bestelling die hij bij SAPIM plaatst, alsook voor de betaling ervan, ook al wordt de factuur op naam van een derde opgemaakt. De bemiddelaar zal dan ook op eerste verzoek deze factuur betalen en slechts bevrijd zijn wanneer hij het betalingsbewijs van deze factuur door hemzelf of door een derde kan voorleggen.

  • Protest

  Het protest tegen een factuur dient schriftelijk, gemotiveerd en binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum aangetekend te gebeuren en dient te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van SAPIM. Wanneer niet is voldaan aan één van de voorwaarden voor protest, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

 • Risico overdracht en eigendomsvoorbehoud

  Geleverde goederen blijven eigendom van SAPIM tot aan volledige betaling van alle facturen van SAPIM, ook al gebeurt de levering Ex Works en zijn alle risico’s voor de klant. Bewaring van de goederen in afwachting van levering door SAPIM bij de klant, alsook transport van de goederen van SAPIM naar de klant geschiedt op risico en kosten van de klant. Indien de klant de goederen bezwaart voordat het eigendomsrecht op hem is overgedragen, aanvaardt hij dat de inkomsten uit de vervreemding ervan toekomen aan SAPIM. Indien de goederen niet binnen de veertien (14) kalenderdagen worden afgehaald door de klant of zijn vervoerder heeft SAPIM het recht om deze goederen te hergebruiken, te vernietigen, weg te doen of te stockeren tegen vergoeding, alsmede de kosten aan te rekenen die SAPIM heeft wegens het niet of niet tijdig afhalen van de goederen. De klant blijft steeds gehouden de integrale factuur te betalen.

 • Aansprakelijkheid en vrijwaring

  De aansprakelijkheid van SAPIM geldt in geen geval voor indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, winstderving, productieverlies, bedrijfsonderbreking, verlies van cliënteel, reputatieschade, gevolgschade, schade wegens gemiste kans, schade wegens gemiste besparing, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens en iedere andere vorm van onrechtstreekse of onvoorzienbare schade. Gebeurlijke aansprakelijkheid van SAPIM om welke reden ook is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag van de desbetreffende factuur die rechtstreeks de aanleiding vormde van de vordering. De klant doet hierbij afstand van elk recht of verhaal waardoor hij grotere schadevergoeding zou kunnen eisen.

  SAPIM is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in het ontwerp, materiaal of fabricage van de goederen voor zover fabricage-garanties verstrekt werden door de fabrikant aan SAPIM.

  Indien de klant een tijdige en gerechtvaardigde klacht neerlegt omtrent een non-conformiteit of gebrek, kan SAPIM naar eigen goeddunken het non-conform of gebrekkig goed vervangen of een andere remedie kiezen. Als SAPIM kiest om het goed te herstellen, heeft SAPIM het recht om derden aan te stellen om deze herstelling uit te voeren. Eventuele vertraging die door deze derde wordt veroorzaakt, geeft de klant het recht om de in de paragraaf hieronder vermelde remedies in te roepen.

  De klant heeft enkel het recht om de overeenkomst op te zeggen en de aankoopprijs terug te vorderen indien er een wezenlijke afwijking of gebrek is aan de goederen, waardoor de goederen ongeschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn gekocht en SAPIM de non-conforme of gebrekkige goederen niet vervangt of herstelt. Indien de non-conformiteit of gebrek de geschiktheid van de goederen waarvoor zij zijn gekocht niet schaadt, heeft de klant slechts recht op een proportionele korting van de aankoopprijs.

  Indien de klant, een bepaald materiaal of uitvoeringsprocedé oplegt dat afwijkt van de gebruikelijke productieprocessen of advies van SAPIM, is SAPIM ontlast van alle verantwoordelijkheid voor gebreken die het gevolg zouden zijn van deze keuze van dit materiaal of procedé.

  In ieder geval is de klant ertoe gehouden aan SAPIM alle elementen te bezorgen betreffende beweerde schade, teneinde een tijdige vordering ten laste van eventuele verantwoordelijken mogelijk te maken.

  Elke klacht moet vergezeld zijn van stalen zodat SAPIM de mogelijkheid heeft om de juistheid van de klacht te onderzoeken. De gehele levering waarop de klacht betrekking heeft moet door de klant ter beschikking gehouden worden van SAPIM in afwachting van haar onderzoek en mag door de klant op geen enkele wijze gebruikt of verkocht worden. Indien de klant dit niet doet is hij zelf alleen verantwoordelijk met uitsluiting van elke verantwoordelijkheid van SAPIM, waarbij de klant aanvaardt SAPIM te vrijwaren voor alle vorderingen die hieruit zouden voortvloeien.

  De conformiteit van de levering en van de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk door de klant bij in-ontvangst name of levering te worden gecontroleerd. De afwezigheid van opmerkingen van de klant uiterlijk bij de levering van de goederen houdt in dat de klant instemt met de levering en afziet van mogelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van SAPIM betreffende de levering voor zichtbare gebreken. SAPIM is ten aanzien van klanten niet verantwoordelijk voor en bijgevolg geen vrijwaring verschuldigd voor verborgen gebreken. In elk geval dienen klachten met betrekking tot verborgen gebreken binnen de veertien (14) kalenderdagen na de vaststelling ervan per aangetekend schrijven te worden gemeld aan SAPIM. Dergelijke vordering moet bovendien op straffe van verval worden ingesteld binnen een termijn van één jaar na het ontdekken ervan.

 • Overmacht

  SAPIM kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gevallen van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. SAPIM zal geen bewijs moeten aandragen van het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van een dergelijke omstandigheid. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, doch niet beperkt tot, oorlog, algemene of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, lock-out, onlusten, ongevallen, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, materiaalbeschadiging bij SAPIM of bij eventuele leveranciers van SAPIM, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen bij gebruikte (tele)communicatiesystemen, gewijzigde marktomstandigheden, dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, besmettelijke ziekten, overstroming, brand, vorst en uitzonderlijke weersomstandigheden.

 • Garantie

  Elke garantie met betrekking tot de producten van SAPIM moet door SAPIM schriftelijk gegeven worden met de nodige specificaties, gebruiksaanwijzing, of andere voorwaarden en tijdsduur. SAPIM biedt een garantie van twee (2) jaar op haar producten. SAPIM kan nooit verantwoordelijk of aansprakelijk zijn in geval de producten op een onjuiste wijze gebruikt of behandeld worden en in dat geval vervalt elke gegeven garantie. De klant draagt hierbij steeds de bewijslast. SAPIM is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk ingeval van overmacht of indien haar producten verder bewerkt of verwerkt worden.

 • In gebreke blijven

  Indien de klant nalaat zijn verplichtingen te voldoen, is SAPIM gerechtigd, zonder recht op schadevergoeding voor de klant, om de overeenkomst op te schorten, te verbreken of als ontbonden te beschouwen.

  Bij zulke verbreking of ontbinding is, ongeacht de betalingsverplichting voor gedane prestaties, door de klant een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 35% van de in overeenkomst bepaalde prijs wegens winstderving.

 • Ontbinding wegens onvermogen

  SAPIM behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van samenloop of kennelijk onvermogen onverminderd de toepassing van art. 10 lid 2.

 • Overdracht van schuldvordering

  De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst tot overdracht van schuldvordering. Dit betekent dat in geval van enige laattijdige betaling, SAPIM haar vordering op haar klant per aangetekend schrijven kan betekenen aan de schuldenaar van de klant. De klant is verplicht om aan SAPIM, op eerste verzoek, alle elementen van zijn schuldvordering opzichtens zijn schuldenaar mee te delen zodra SAPIM kennis heeft gegeven dat zij voornemens is dit artikel toe te passen.

 • Conventionele schuldvergelijking

  Ingeval van laattijdige betaling door de klant, opening van een insolventieprocedure, beslag of enig ander geval van samenloop bij de klant, heeft schuldvergelijking plaats van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke beslissing. Deze schuldvergelijking is tegenstelbaar aan derden.

 • Industriële eigendommen

  “Intellectuele Eigendomsrechten" moet geïnterpreteerd worden als, maar niet beperkt tot, geregistreerde octrooirechten, geregistreerde of niet-geregistreerde model- en ontwerprechten, geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, evenals aanvragen voor octrooien, model- en ontwerprechten of handelsmerken, auteursrechten, databankrechten, rechten op software en / of knowhow, waar ook ter wereld. Deze algemene voorwaarden brengen op geen enkele manier een licentie tot stand omtrent de intellectuele eigendomsrechten van SAPIM met de klant of derden. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van SAPIM zijn en blijven eigendom van SAPIM. Dit geldt ook als er Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan of gevestigd worden ingevolge uitvoering van een specifiek verzoek van de klant. De klant stemt ermee in en erkent dat Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot verbeteringen of wijzigingen van tekeningen, specificaties, technische informatie, gereedschappen of knowhow van de klant die door SAPIM wordt gebruikt, onherroepelijk overgedragen worden aan en exclusieve eigendom van SAPIM worden, ongeacht of zo'n verbetering of wijziging is ontwikkeld door of gemaakt op specifiek verzoek van de klant. Alle studies, schetsen, bestekken, foto’s, stalen, monsters, proeven enz. die door SAPIM ter beschikking worden gesteld zijn en blijven eigendom van SAPIM. Zij dienen te worden terugbezorgd op eenvoudig en eerste verzoek.

  SAPIM behoudt zich tevens de volledige intellectuele eigendom van voormelde documenten voor, evenals van alle Industriële Eigendomsrechten, zakelijke rechten en navolgende rechten die eruit zouden voortvloeien.

 • Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

  In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging.

  Alle overeenkomsten met SAPIM worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.